1. Đăng ký với Cơ quan thuế

Người nộp thuế (NNT) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp làm thủ tục xin đăng ký cấp phép sử dụng dịch vụ. NNT nhận phiếu hẹn trả thông ...